Định nghĩa

Nợ xấu hay nợ khó đòi là các khoản nợ dưới chuẩn, có thể quá hạn và bị nghi ngờ về khả năng trả nợ lẫn khả năng thu hồi vốn của chủ nợ, điều này thường xảy ra khi các con nợ đã tuyên bố phá sản hoặc đã tẩu tán tài sản. Nợ xấu gồm các khoản nợ quá hạn trả lãi và/hoặc gốc trên thường quá ba tháng căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng để hạch toán các khoản vay vào các nhóm thích hợp.

Là các khoản nợ mà một doanh nghiệp hoặc cá nhân là không để có thể thu thập. Các lý do thanh toán không dùng tiềm năng có thể bao gồm các tranh chấp về cung cấp, giao hàng, và điều kiện của hàng hóa hay sự xuất hiện của khu vực tài chính tài chính căng thẳng trong hoạt động của khách hàng. Khi tranh chấp xảy ra nó là khôn ngoan để thêm món nợ này, một phần của chúng để dự phòng nợ khó đòi. Điều này được thực hiện để tránh nêu rõ tài sản của doanh nghiệp được báo cáo net nợ nghi ngờ.

Nợ xấu có vay ngân hàng được hay không?

NỢ NHÓM 2 LÀ GÌ? NGÂN HÀNG NÀO CHO VAY KHÁCH HÀNG CÓ NỢ NHÓM 2

Bản chất

Bản chất của nợ xấu là một khoản tiền cho vay mà chủ nợ xác định không thể thu hồi lại được và bị xóa sổ khỏi danh sách các khoản nợ phải thu của chủ nợ. Đối với các ngân hàng, nợ xấu tức là các khoản tiền cho khách hàng vay, thường là các doanh nghiệp, mà không thể thu hồi lại được do doanh nghiệp đó làm ăn thua lỗ hoặc phá sản,…. Nhìn chung, một doanh nghiệp luôn phải ước tính trước những khoản nợ xấu trong chu kỳ kinh doanh hiện tại dựa vào những số liệu nợ xấu ở kì trước.

Nợ xấu là một số tiền được viết bởi các doanh nghiệp như là một tổn thất cho doanh nghiệp và được phân loại như là một khoản chi phí vì nợ cho doanh nghiệp là không thể được thu thập, và tất cả những nỗ lực hợp lý đã được tận dụng để thu thập các số tiền nợ. Điều này thường xảy ra khi các con nợ đã tuyên bố phá sản hoặc chi phí của việc theo đuổi hành động hơn nữa trong một nỗ lực để thu thập các khoản nợ vượt quá các khoản nợ của chính nó.

Nợ được ngay lập tức bằng văn bản của tín dụng còn nợ tài khoản và do đó loại bỏ bất kỳ số dư còn lại trong tài khoản đó. Nợ xấu đại diện cho tiền bị mất do một doanh nghiệp là lý do tại sao nó được coi là một khoản chi phí.

Dự phòng nợ khó đòi

Còn được gọi là “dự phòng nợ xấu”, đây là một trường hợp tài khoản được liệt kê trong hiện tại tài khoản của bảng cân đối kế toán. Dự phòng nợ khó đòi sẽ tổ chức một số tiền để cho phép giảm trong các khoản phải thu sổ kế toán do không thu các khoản nợ.

DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG LÀ GÌ?

Bài viết nổi bật

error: Content is protected !!